Juridisch

Privacy Statement

Verantwoordelijke overeenkomstig de basisverordening voor gegevensbescherming:

Mercedes-Benz Dealer Bedrijven B.V.
Donau 42
2491 BA Den Haag
Nederland

Handelsregister 27206529

Tel : 070-3 400 300
E-mail: info@mbdb.nl

Verantwoordelijke voor gegevensbescherming:

Daimler AG
Herr Dr. Joachim Rieß
HPC G353
D-70546 Stuttgart
Duitsland
E-Mail: data.protection@mercedes-benz.com

1. Gegevensbescherming

Mercedes-Benz Dealer Bedrijven B.V. dankt u voor uw bezoek en uw interesse in ons aanbod, onze producten en onze diensten. De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons zeer belangrijk. In deze aanwijzingen met betrekking tot de gegevensbescherming lichten wij toe hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, wat wij ermee doen, voor welke doeleinden, op welke juridische grondslagen dit berust en welke rechten en vereisten daarmee gepaard gaan voor u.

Daimler-richtlijn inzake gegevensbescherming.

2. Verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens

a) Wij kunnen uw persoonsgegevens bij verschillende gelegenheden opslaan, wanneer u zich inschrijft voor één van onze nieuwsbrieven, wanneer u interesse toont in één van onze producten of diensten, wanneer u zich naar een van onze vestigingen begeeft om een offerte te vragen of een product of dienst aan te kopen, wanneer u één van onze (mobiele) applicaties gebruikt, gedurende een evenement of wanneer u contact opneemt met ons Klanten Contact Centrum.

b) Wij kunnen eveneens gegevens die op u betrekking hebben inzamelen via derde partijen (zie ook hierna).

c) Afhankelijk van de omstandigheden, kunnen wij de volgende categorieën van persoonsgegevens verzamelen:

- Algemene informatie:

Naam, voornaam, geslacht, taal, geboortedatum, adres, telefoon (vast en/of mobiel), e-mailadres

En indien u een zakelijke klant bent: uw bedrijfsgegevens (adres, telefoon (vast en/of mobiel), e-mailadres, BTW- en inschrijvingsnummer bij de kamer van koophandel), het aantal werknemers en aantal voertuigen in uw bedrijf

- Informatie met betrekking tot onze producten of diensten:

 • Producten en/of diensten waarvoor u interesse heeft getoond of een offerte heeft gevraagd
 • Welke producten en/of diensten werden aangekocht en informatie over het bestelling van deze producten en/of diensten
 • Wanneer u een product of dienst bestelt bij een van onze erkende dealers of reparateurs: voertuiginformatie (merk, model, chassisnummer, kenteken, reparaties/onderhoud/andere diensten, kilometerstand, …)
 • Datum van registratie van de informatie en bron
 • Uw antwoorden op onze tevredenheidsenquêtes

- Informatie afkomstig van derden:

Wij kunnen tevens informatie inzamelen die op u betrekking heeft en afkomstig is van publieke databases of social media platformen of die wij verkrijgen via commerciële partners en die wij gebruiken om uw gegevens bij te werken, te corrigeren of aan te vullen, met name om ons in staat te stellen beter te begrijpen welke type producten en diensten u zouden kunnen interesseren.

d) Voor zover mogelijk registreren wij ook de datum waarop deze gegevens werden meegedeeld of waarop wijzigingen werden aangebracht.

e) Andere persoonsgegevens slaan wij alleen op wanneer u ons deze gegevens bijvoorbeeld in het kader van een registratie, een contactformulier, een enquête, een prijsvraag of de afwikkeling van een contract meedeelt. In deze gevallen slaan wij de gegevens ook alleen op, voor zover wij dit op basis van een door u verleende toestemming of overeenkomstig de geldende juridische voorschriften (meer informatie hierover vindt u hieronder in het gedeelte 'Juridische grondslagen van de verwerking') mogen doen.

3. Gebruiksdoeleinden

Wij gebruiken de ingezamelde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om uw vragen te beantwoorden, wanneer u ons vragen stelt via onze website of via ons Klanten Contact Center.
 • Om u de nieuwsbrieven te sturen waarvoor u zich heeft ingeschreven of uw deelname aan bepaalde commerciële acties of wedstrijden op te volgen.
 • Om u commerciële en/of promotionele informatie te kunnen bezorgen per telefoon of per e-mail (of via elk ander communicatiemiddel waarvoor de wet ons verplicht uw toestemming te verkrijgen)
 • Om uw gegevens mee te delen aan onze commerciële partners (om deze toe te laten producten/diensten die verband houden met uw voertuig, zoals autoverzekering, leasing, etc. aan u voor te stellen)
 • Om u gebruik te laten maken van de diensten van onze mobiele applicaties (zoals Mercedes me).

In de hierboven vermelde gevallen verwerken wij uw gegevens op basis van uw toestemming (zie artikel 6). U heeft het recht om uw toestemming op elk ogenblik te herroepen.

 • Voor de opvolging van uw bestelling, het algemene klantenbeheer, dienst na verkoop en invordering
 • Voor het onderhoud, reparatie of herstel van uw voertuig
 • Om u onverwijld te kunnen contacteren indien uw voertuig een technisch defect vertoont
 • Voor boekhoudkundige doeleinden
 • Voor de bestrijding van eventuele fraude en misbruik en het beheer van geschillen en juridische procedures, met inbegrip van overdracht van schuldvordering

In de hierboven vermelde gevallen verwerken wij uw gegevens met het oog op het afsluiten of het uitvoeren van een contract met u (zie artikel 6).

 • Om u per post te informeren over onze producten en diensten
 • Om klanten- of prospectprofielen te maken, bijvoorbeeld om u gerichte (marketing)aanbiedingen te kunnen doen
 • Om uw gegevens te centraliseren, te combineren of aan te vullen, eventueel met behulp van informatie afkomstig van externe partners
 • Om onze producten of diensten te verbeteren, evenementen, websites of mobiele applicaties aan te passen aan de voorkeuren van onze bezoekers, klanten of prospecten.
 • Voor marktanalyse, voor doeleinden van financieel beheer of rapportering
 • Voor de bestrijding van eventuele fraude en misbruik en het beheer van geschillen en juridische procedures

In de hierboven vermelde gevallen verwerken wij uw gegevens met het oog op ons gerechtvaardigd belang (zie artikel 6).

In bepaalde gevallen zijn we wettelijk verplicht uw persoonsgegevens te beheren en/of mee te delen aan de overheid of bij wet bepaalde instanties. In dergelijke gevallen verwerken wij uw gegevens op grond van onze juridische verplichtingen (zie artikel 6).

4. Overdracht van persoonsgegevens aan derden

Uw gegevens kunnen aan de volgende derden worden overgedragen:

 • Aan onze externe onderaannemers, in het kader van bepaalde diensten die zij namens ons uitvoeren (zoals call centers, reclame-agentschappen, IT service providers etc.);
 • Aan Daimler AG evenals aan andere bedrijven die deel uitmaken van de Daimler groep;
 • Aan onze eventuele rechtsopvolgers;
 • Aan onze commerciële partners om hen toe te laten om u promotionele aanbiedingen te sturen, eventueel op basis van uw marketingprofiel, voor producten en diensten gelinkt aan uw voertuig, zoals autoverzekering, leasing, etc.;

In bepaalde gevallen kunnen uw persoonsgegevens door de ontvangers ervan buiten de Europese Economische Unie overgedragen worden. In dergelijke gevallen zien wij toe op de bescherming van uw persoonsgegevens via specifieke contractuele verplichtingen (modelcontracten van de Europese Commissie), Privacy Shield of andere wettelijk erkende beveiligingsmechanismen.

5. Veiligheid

Wij treffen technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw door ons beheerde gegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging en toegang door onbevoegden. Wij verbeteren onze veiligheidsmaatregelen voortdurend op basis van de technologische ontwikkelingen.

6. Juridische grondslagen van de verwerking

a. Indien u ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, vormt deze toestemming de juridische grondslag voor de verwerking (art. 6 lid 1 sub a AVG).

b. Voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van het opzetten of vervullen van een overeenkomst met u is art. 6 lid 1 sub b AVG de juridische grondslag.

c. Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om aan onze juridische verplichtingen te voldoen (bijvoorbeeld voor het bewaren van gegevens), zijn wij daartoe bevoegd conform art. 6 lid 1 sub c AVG.

d. Bovendien verwerken wij persoonsgegevens op grond van onze rechtmatige belangen en de rechtmatige belangen van derden conform art. 6 lid 1 sub f AVG. Dergelijke rechtmatige belangen zijn bijvoorbeeld de instandhouding van onze IT-systemen, de marketing van onze producten en diensten en de producten en diensten van anderen alsook de juridisch vereiste documentatie van zakelijke contacten.

7. Verwijdering van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende de periode nodig voor het doeleinde van de verwerking. Gegevens worden alleen langer dan deze periode opgeslagen wanneer dit overeenkomstig de toepasbare wetten, verordeningen of andere rechtsnormen van de Europese Unie of een lidstaat van de Europese Unie noodzakelijk is.

Uw persoonsgegevens worden bijgehouden gedurende de volgende bewaringstermijnen:

Prospects: Twee jaar na het vervallen van de grondslag voor het gebruik van de gegevens
Klanten: Vijf jaar na het verstrijken van de overeenkomst
Abonnees op nieuwsbrief: Twee jaar na het uitschrijven voor de nieuwsbrief

8. Rechten van betrokkenen

a. Als betrokkene van wie persoonsgegevens verwerkt worden, hebt u het recht op informatie (art. 15 AVG), correctie (art. 16 AVG), verwijderen van gegevens (art. 17 AVG), beperking van de verwerking (art. 18 AVG) en overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG).

b. Indien u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, dan hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde te herroepen. De rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens tot de herroeping wordt niet aangetast door de herroeping. Ook de verdere verwerking van deze gegevens op basis van een andere juridische grondslag, bijvoorbeeld voor het vervullen van wettelijke verplichtingen (zie ook het gedeelte 'Juridische grondslagen van de verwerking'), blijft onveranderd.

c. Recht van bezwaar

U hebt het recht, om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie, om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw betreffende persoonsgegevens die op grond van art. 6 lid 1 e) AVG (gegevensverwerking in het openbaar belang) of art. 6 lid 1 f) AVG (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging) plaatsvindt. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens alleen verder verwerken, voor zover wij daarvoor dwingende gegronde redenen kunnen aantonen die boven uw belangen, rechten en vrijheden gaan, of voor zover de verwerking dient voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten.

d. Wij verzoeken u uw aanvragen, bezwaren of verklaringen, indien mogelijk, kenbaar te maken via het contactadres hieronder: data.protection@mercedes-benz.com

e. Wanneer u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wettelijke voorschriften, hebt u het recht om bezwaar aan te tekenen bij een bevoegde, toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens (art. 77 AVG).

9. Nieuwsbrief

Wanneer u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief die op onze website wordt aangeboden, worden de bij de aanmelding voor de nieuwsbrief vermelde gegevens alleen gebruikt voor de verzending van de nieuwsbrief, voor zover u niet akkoord bent gegaan met verdergaand gebruik. U kunt uw aanmelding te allen tijde beëindigen door gebruik te maken van de mogelijkheid tot afmelding in de nieuwsbrief.

Versie: 5 juni 2018